Reklamační podmínky

Tento reklamační řád byl zpracován dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího – společnosti JONATHAN O.M., s.r.o.. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek společnosti JONATHAN O.M., s.r.o. a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“ či „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Jakost při převzetí

1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, ledaže se strany dohodly na dodání věci s vadou a oběma stranám je vada známá.

1.2 V ostatních případech odpovídá prodávající kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.3 Prodávající neodpovídá za vady:

 • a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • d) vyplývá-li to z povahy věci.

1.4 Ke každému zboží je přikládán doklad o nákupu, který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen přímo od výrobce. Převzetím zboží od prodejce zákazník souhlasí se záručními podmínkami.

2. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADY

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

2.1 Není-li na záručním listě nebo daňovém dokladu uvedeno jinak a je-li kupujícím spotřebitel, je záruka na dodané zboží 24 měsíců.

2.2 Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

2.3 Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

2.4 V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, pokračuje původní záruční lhůta.

2.5 Záruční doba na dodané zboží začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou spotřebitel nemohl z důvodu uplatnění práva z vady věc řádně užívat. Záruka se nevztahuje na nekompatibilitu softwaru s hardwarem nebo softwarem zákazníka. Zákazník je povinen zkontrolovat si hardwarové a softwarové požadavky před zakoupením výrobku, není-li to možné, tak nejpozději před porušením originálního obalu zboží.

2.6 Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně zakoupeným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen ihned při převzetí zboží – informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2.7 Reklamace nemůže být převzata, pokud zákazník není schopen podat přesný popis závady.

2.8 Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

2.9 Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

2.10 Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

2.11 Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info@jonathansport.cz. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

2.12 Pokud budete zasílat (nebo přinesete do kamenné prodejny) k reklamaci jakoukoliv raketu, je nutné, aby daná raketa byla zaslána (přinesena) v takovém stavu, kdy došlo k jejímu poškození (tj. včetně výpletu). Pokud bude raketa zaslána (přinesena) na reklamaci bez výpletu, výrobce není schopen danou reklamaci relevantně posoudit a reklamaci automaticky neuznává.

2.13 Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2.14 Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a měl by o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.)
 • byly porušené ochranné pečetě a nálepky nacházející se na výrobku
 • výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou
 • výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci
 • výrobek byl poškozen působením živlů
 • výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

2.15 Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. napětí či prasknutí výpletu apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle občanského zákoníku.

2.16 V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

3. UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADY - REKLAMACE

3.1 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně (prodejně prodávajícího – viz seznam prodejen prodávajícího na webových stránkách prodávajícího), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.

3.2 Prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel preferuje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

3.3 Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k informacím podle § 13 písemnou formou poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.

3.4 K reklamovanému zboží by měl být přiložen:

 • a) originál záručního listu nebo kopie dokladu o koupi (dodací list, faktura, účtenka); koupi zboží je kupující oprávněn prokázat i jiným věrohodným způsobem, kde je schopen věrohodně prokázat cenu reklamovaného zboží (tj. cenu pouze za reklamované zboží, nikoliv cenu kumulovanou za celý nákup)
 • b) vyplněný reklamační list s přesným popisem závad a jejich projevů (je možno vyplnit při příjmu)

3.5 Reklamované zboží by mělo být k reklamaci dodáno kompletní (včetně obalů, pokud byl součástí, atd.), nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originálním obalu (nebo odpovídajícím), jinak prodejce neručí za poškození reklamované věci při přepravě.

3.6 Záznam o reklamaci a jejím řešení bude zaznamenán na samostatný protokol o reklamaci. Osobní údaje uvedené v tomto protokolu použijeme pouze pro zajištění uvedených účelů a nebudou použity pro rozesílání obchodních sdělení a jsou chráněny proti zneužití v souladu s nařízením GDPR.

3.7 Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

3.8 Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí, není-li v těchto obchodních podmínkách upraveno, obdobně ustanovení § 2172 a 2173 občanského zákoníku.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, jde-li o reklamaci kupujícího-spotřebitele. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co jste reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.2 O dni vyřízení reklamace prodávající informuje spotřebitele na reklamačním protokolu. Pokud tam tato informace není uvedena, platí, že bude reklamace vyřízena 30. den po uplatnění reklamace, tj. v poslední den lhůty. Pokud tento den připadá na sobotu, neděli či svátek, pak bude reklamace vyřízena nejbližší následující pracovní den.

4.3 Spotřebitel je povinen si reklamované zboží vyzvednout do 30 dnů od doby, kdy prodávající spotřebitele informuje o vyřízení reklamace nebo nejpozději do 30 dnů ode dne, kterým uplyne lhůta k vyřízení reklamace. Pro vyzvednutí reklamace je potřeba vzít s sebou reklamační protokol, který reklamující při podání reklamace obdržel, aby mohla být reklamace vydána, dbejte tomuto reklamačnímu protokolu prosím zvýšené pozornosti.

4.4 Není-li zboží vyzvednuto ve lhůtě, kdy si spotřebitel byl povinen reklamované zboží vyzvednout, je prodávající oprávněn si účtovat vůči spotřebiteli při výdeji reklamace částku za uskladnění reklamovaného zboží ve výší 15,- Kč za každý uplynulý den po této lhůtě. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

4.5 V případě doručování reklamovaného zboží dopravní bude reklamace odeslána nejpozději poslední den reklamační lhůty. Spotřebitel je povinen reklamované zboží převzít. Pokud spotřebitel zboží nepřevezme, může prodávající účtovat spotřebiteli nutné náklady z opakovaného dodání. O takovém dodání se se spotřebitelem prodávající dohodne.

4.7 Kupující má právo na úhradu nejnižších nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s oprávněnou reklamací. To zpravidla zahrnuje náklady na dopravu zboží. Tyto náklady musí být přiměřené, musí být doloženy a uplatněny nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace.

4.8 Při převzetí reklamovaného zboží na provozovně prodávajícího, je spotřebitel povinen předložit doklad, na jehož základě byla věc do reklamace předána (originál reklamačního protokolu).

4.9 Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

4.10 Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

4.11 Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Prodávající nenese odpovědnost za provedení opravy.

4.12 Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí zboží prodávajícím. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

4.13 Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

4.14 V případě spotřebitelského sporu má reklamující právo před uplatněním žaloby příslušnému soudu, obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při ČOI, tzv. “ ADR “. Více informací naleznete na www.coi.cz

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

5.2 Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento Reklamační řád je k dispozici na provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.jonathansport.cz.